Skip to main content
Zdjęcie Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej
Plakat_niedzwiada

Projekt „AKADEMIA EFEKTYWNEJ NAUKI”- rekrutacja

Informujemy, że w dniach 15.03.2024 r. – 19.04.2024 r. w naszej szkole odbywa się rekrutacja do projektu „Akademia efektywnej nauki”, realizowanego przez Gminę Niedźwiada. Głównym celem projektu, jest wzrost jakości kształcenia oraz podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów. W ramach projektu prowadzone będą  m.in. dodatkowe zajęcia dla uczniów, wyjazdy w formie zajęć warsztatowych u pracodawców, konsultacje dla rodziców. Zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne oraz wykonane prace remontowe w obszarze architektonicznym.

Realizowane będą następujące wsparcia:

Zadanie 1.  Upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami

Zadanie 2. Organizacja i realizacja dodatkowej oferty dydaktycznej, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów, w szczególności:

  • zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania językowe,
  • zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje społeczno- emocjonalne (artystyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne),
  • zajęcia rozwijające zainteresowania z robotyki i programowania,
  • zajęcia rozwojowe – sportowe,
  • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

Zadanie 3. Podniesienie jakości kształcenia i rozwój umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do szkół objętych projektem

Zadanie 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wsparcia rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie stymulowania rozwoju ucznia

Zadanie 5. Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego – utworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery

Zadanie 6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem, w tym w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kompetencji cyfrowych i zielonej transformacji

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz regulamin rekrutacji znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Edukacja lub w sekretariacie szkoły. Zachęcamy uczniów i rodziców do uczestniczenia w realizacji tego projektu.

Projekt „Akademia efektywnej nauki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w związku z tym udział w  nim jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie

#Fundusze UE #FunduszeEuropejskie

funduszeeuropejskie.gov.pl

Skip to content